TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Nota legal

Objecte

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts mercantils, activitats i productes oferts per COLLETT DETECTIUS. A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents de COLLETT DETECTIUS, així com aquelles que esdevenen accessibles a través dels links (enllaços) i connexions existents. COLLETT DETECTIUS es reserva el dret a modificar aquesta política a discreció.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual d’aquesta pàgina web, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts són titularitat de COLLETT DETECTIUS, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, dacord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

COLLETT DETECTIUS és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, COLLETT DETECTIUS reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la seva sola menció o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat de COLLETT DETECTIUS sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de COLLETT DETECTIUS, tret que es manifesti de forma expressa.

Continguts

Tots els continguts facilitats en aquest Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de COLLETT DETECTIUS, com de fonts externes a la pròpia companyia, motiu pel qual COLLETT DETECTIUS no es fa responsable de la possible manca d’actualització o inexactitud de la informació pertanyent a les fonts externes esmentades, responent únicament per aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o fer cap acció, COLLETT DETECTIUS recomana a l’Usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.

Es facilita a través d’aquest Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats a cada moment i que són accessibles des d’aquesta pàgina Web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals de aplicació.

Accés i ús

Tant l’accés a aquesta pàgina web, com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en aquesta, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci.

Les condicions d’accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, i quedarà prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de l’empresa o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de la present pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Responsabilitat

COLLETT DETECTIUS no es fa responsable sota cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

Servei

COLLETT DETECTIUS es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense avís previ, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part de els continguts que s’hi inclouen.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades en fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament per a la finalitat descrita, segons es especifiqueu a la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o la informació requerida per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les que han estat sol·licitats a l’Usuari. Com a únic responsable del fitxer, COLLETT DETECTIUS es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia.

Finalment, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que estableix la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal sobre això, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a l’adreça indicada més amunt o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi cap contraprestació.

Així mateix, en compliment de larticle 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, lEmpresa no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan l’empresa disposi del consentiment exprés del destinatari a rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà a l’inici del missatge.

Enllaços a pàgines de tercers

Els enllaços en aquesta àrea us permetran deixar el lloc de COLLETT DETECTIUS. Els llocs enllaçats no estan controlats per COLLETT DETECTIUS, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap enllaç, ni de cap enllaç que es trobe a qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització d’aquests llocs. COLLETT DETECTIUS no es fa responsable d’actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. COLLETT DETECTIUS només us proporciona aquests enllaços per a la vostra comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per COLLETT DETECTIUS.

L’empresa informa que la funció dels “links” o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. Aquests “links” no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per això, l’empresa no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

Generals

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de COLLETT DETECTIUS, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web, els jutjats i els tribunals del domicili de l’usuari , i els de Barcelona en cas que aquest resideixi fora del territori de l’estat espanyol. L’accés a la pàgina web de COLLETT DETECTIUS implica l’acceptació de totes les condicions expressades anteriorment.