TIP 668 RNSP 10100

Detectius a Girona, Mataró i Vic

Conducta d'empleats
i baixes laborals

La determinació de conductes d’empleats és un altre aspecte a tenir en compte en la investigació empresarial per tal de detectar i corregir amenaces per deslleialtat de representants, controlar la cartera de clients i la productivitat laboral així com evitar furts i apropiació de material. 

Principals àrees d'actuació

  • Control d’ horaris i productivitat
  • Apropiació indeguda de material
  • Fuites d’ informació
  • Incompliment de la normativa de l’ empresa

Baixes laborals

Les baixes laborals son motivades per una incapacitat laboral temporal (ILT) d’un treballador a causa d’una malaltia o un accident laboral.

Quan aquest treballador fingeix la seva incapacitat, exagera els seus efectes o realitza activitats incompatibles amb el motiu de la baixa laboral, comet un frau, provocant dificultats en el normal funcionament de l’ empresa i pèrdues econòmiques.

El treballador incapacitat ha de col·laborar activament en la seva recuperació i no pot realitzar ni per compte personal ni de tercers, treballs incompatibles amb el seu estat.

L’Estatut dels Treballadors estableix que l’ empresari pot adoptar les mesures pertinents per tal de controlar el compliment de les obligacions del treballador.

Les investigacions per suposades baixes fingides van encaminades a obtenir i aportar informació i proves de l’existència de conductes sancionables del treballador incapacitat i formalitzar un acomiadament disciplinari de l’infractor. 

Principals actuacions

  • Vigilància i seguiment del treballador incapacitat
  • Demostrarem la possible activitat laboral de l’ investigat
  • Observació d’activitats que contravinguin la baixa laboral
  • Verificació de les lesions o incapacitats
  • Verificació d’ incompliment del tractament mèdic
Per a tu i la teva família
Per al teu negoci
Per a la teva tranquil·litat
Busques un detectiu?

Detectius n’hi ha molts però el teu cas no el pots deixar a les mans de qualsevol. Has d’assegurar-te de contractar un professional legalment habilitat i amb experiència.

No corris riscos!

La professió del detectiu privat està regulada per la Ley 5/2014 de 4 d’abril de Seguridad Privada i el seu Reglament que la desenvolupa. Aquesta llei obliga a tot detectiu a exhibir el seu número de llicència (TIP) i del Registre Nacional de Seguretat Pública (RNSP) en tot tipus de document o publicitat que emeti. Una garantia afegida te la donarà contractar un detectiu col·legiat que s’ obliga al compliment d’un estricte codi deontològic.